OVER ONSover SIZIN

 

Iedere burger in Nederland heeft recht op goede gezondheid.
Daar kan de burger zelf aan werken door zichzelf goed te verzorgen,
verstandig te eten en genoeg lichaamsbeweging te nemen. Ontstaat
er toch een gezondheidsprobleem dan is er de huisarts die advies geeft,
behandelt, of doorverwijst naar medisch specialist en ziekenhuis.

Dit systeem van voorlichting, preventie en advisering over behandeling
is de afgelopen decennia gegroeid in de Nederlandse samenleving vanwege
de Nederlandse behoeften. Die blijken niet altijd overeen te stemmen met
behoeften en verwachtingen van burgers die uit
een andere cultuur komen.
Voorlichting en advisering door zorgprofessionals ketst bovendien vaak af
op taalbarrières en verschillen in de beleving van ziekte en gezondheid.

Met Voorlichting in de Eigen Taal en Cultuur (VETC) over gezondheid,
verzorging en opvoeding
kan in deze leemte worden voorzien. Recente
onderzoeken hebben aangetoond dat deze voorlichting in Eigen Taal en
Cultuur een positief effect heeft op het voorkomen van ziekte en op een
efficiënter traject van diagnostiek en behandeling.
Het blijkt daarmee ook kostenbesparend te zijn.


SIZIN stelt zich ten doel voorlichting te bieden aan burgers in Nederland
met diverse culturele achtergronden.Het merendeel van hen maakt deel
uit van de lagere sociaal economische klassen. Het is bewezen dat zij
een groterziekterisico hebben en daarom ook meer baat hebben
bij
voorlichting over zelfzorg en preventie. De voorlichting richt zich
vooral op het gebied van gezondheid, verzorging en opvoeding.

SIZIN wil dit op verschillende manieren bereiken. SIZIN wil in de eerste
plaatsbegrip kweken voor de noodzaak van Voorlichting in Eigen Taal en
Cultuur om daarmee elke burger in Nederland de kans te geven een
goede gezondheid
te bereiken en te behouden.

In de tweede plaats steunt SIZIN de opleiding en training van de
mensendie de voorlichting moeten geven: de Voorlichters in Eigen
Taal enCultuur, afgekort VETC’ers.
SIZIN komt op voor hun belangen
onder meer door acquisitie van voorlichtingsactiviteiten.

In de derde plaats organiseert SIZIN groepsvoorlichting in eigen taal en
cultuur in onder meer buurt- en clubhuizen.
En tenslotte geeft
SIZIN
individuele gezondheidsvoorlichting
(b.v. tijdens contact met hulpverleners).


VETC
Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur blijkt een effectief instrument
om burgers met verschillende culturele achtergronden te helpen bij het
handhaven of herwinnen van hun gezondheid. De voorlichting wordt gegeven
door mensen met dezelfde taal en cultuur als de hulpvrager. De
VETC’ers
worden voor dit werk opgeleid en getraind door het Nationaal Instituut voor
Ziektepreventie enGezondheidsbevordering, het NIGZ en sinds kort bij wijze
van proef ook bij het ROC. Doelstelling van de
VETC is zelfredzaamheid en
mondigheid te bevorderen, sociaal isolement te doorbreken en een betere
participatie in de Nederlandse samenleving tot stand te brengen.
Hiervoor worden zowel groepsbijeenkomsten georganiseerd als individuele
voorlichtingsspreekuren gehouden.